ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၿပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်မစိုးရိမ္တယ္

October 25th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ | ဘားမားလင့္ခ္ ေနာ္ဝိုးဟာ သူမ၏အသက္အမွန္ကို

KIO မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

October 11th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ | KIO

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲအေျခအေနအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

October 10th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ | ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးမွ ခြဲထြက္ (DKBA) အေပၚသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

October 6th, 2016|0 Comments

အာက္တိုဘာလ ၄၊ ၂၀၁၆ | ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ၁။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး၏

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ

September 29th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၂၆ | AAPP နိဒါန္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

Latest Posts အားလံုး

ဘဝအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Burma Link အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း မ်ဳိးစံုမွ လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထဲမွ တခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေမြးဖြား ပညာသင္ယူ ၾကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အေၾကာင္းစံုသို႔

ထိပ္ဆံုး စလိုက္ဒါ နံပါတ္ ၁ ဓါတ္ပံု – Feliz Solomon; ထိပ္ဆံုး စလုုိက္ဒါ နံပါတ္ ၂ ဓါတ္ပံု – CiSmith Photography