ၿဗိတိသွ်ေတြ နာဂႏိုင္ငံရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္မွာ နယ္စပ္မ်ဥ္းဆြဲဖို႔ အခြင့္အာဏာ လုံးဝမရွိဘူး။

January 20th, 2017|0 Comments

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ဇန္နဝါရီ ၂၀ | ဘားမားလင့္ခ္ အေရွ႕ဘက္

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွ ေနာက္ဆုံးရ သတင္း စာအမွတ္ ( ၁၀ / ၂၀၁၆ )

January 3rd, 2017|0 Comments

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၆ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္နယ္ထဲတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

December 21st, 2016|0 Comments

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၆ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာစီမံကိန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမူႏွင့္တာဝန္ယူမူ၊

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

December 13th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

“လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စစ္ေရးအရအတူတကြပူးေပါင္းခုခံ တိုက္စစ္ဆင္ဖို႔လိုပါတယ္။” တာပန္လ(PSLF/TNLA)

December 5th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ (ဘားမားလင့္ခ္) NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအာဏာစရလာခ်ိန္

Latest Posts အားလံုး

ဘဝအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Burma Link အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း မ်ဳိးစံုမွ လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထဲမွ တခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေမြးဖြား ပညာသင္ယူ ၾကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အေၾကာင္းစံုသို႔

ထိပ္ဆံုး စလိုက္ဒါ နံပါတ္ ၁ ဓါတ္ပံု – Feliz Solomon; ထိပ္ဆံုး စလုုိက္ဒါ နံပါတ္ ၂ ဓါတ္ပံု – CiSmith Photography