“လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စစ္ေရးအရအတူတကြပူးေပါင္းခုခံ တိုက္စစ္ဆင္ဖို႔လိုပါတယ္။” တာပန္လ(PSLF/TNLA)

December 5th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ (ဘားမားလင့္ခ္) NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအာဏာစရလာခ်ိန္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

November 25th, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ | အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

တေအာင္းေဒသအတြင္း ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲသံုးသပ္ခ်က္

November 21st, 2016|0 Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ ၁။ တေအာင္းေဒသအတြင္းတြင္

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ား သုတ္သင္ျခင္းခံေနရ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အျမန္ဆံုးလိုအပ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

November 16th, 2016|0 Comments

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)

Latest Posts အားလံုး

ဘဝအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Burma Link အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း မ်ဳိးစံုမွ လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထဲမွ တခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေမြးဖြား ပညာသင္ယူ ၾကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အေၾကာင္းစံုသို႔

ထိပ္ဆံုး စလိုက္ဒါ နံပါတ္ ၁ ဓါတ္ပံု – Feliz Solomon; ထိပ္ဆံုး စလုုိက္ဒါ နံပါတ္ ၂ ဓါတ္ပံု – CiSmith Photography